Lle'r ydym yn cynnal ein cyngherddau

Lleoliadau cyngerdd fel arfer yn Llanbed; llawer mewn neuaddau ar gampws y Brifysgol:

Mae mynedfa Neuadd y Celfyddydau (SA48 7HH) i'w weld o Station Terrace ar ddiwedd Stryd y Coleg. Trowch i'r dde i fynedfa is y Coleg. Mae'r maes parcio ar y chwith, ac mae Neuadd y Celfyddydau yn union o'ch blaen.

Mae Undeb y myfyrwyr wrth ymyl Neuadd y Celfyddydau. Cerddwch dros y bont fach ar ochr chwith i Neuadd y Celfyddydau. Mae mynedfa i'r lle perfformio ychydig yn bell i lawr yr adeilad cyntaf i'ch chwith

Mae'r Hen Neuadd (SA48 7ED) i'w gweld drwy brif fynedfa'r Coleg hanner ffordd i lawr Stryd y Coleg. Mae parcio ar y chwith. Ewch drwy'r drws ar ben y grisiau sy'n arwain at y dderbynfa, a thrwy cloestr y capel

Mae'r Capel y Coleg oddi ar y coridor gyferbyn â'r hen neuadd.

Eglwys Sant Peters (SA48 7ER) sydd ar Fryn yr Eglwys, y bryn i'r gogledd o'r Stryd Fawr. Nid oes parcio pwrpasol. Mae llwybr serth i fyny at ddrws yr eglwys.

Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan (SA48 7BX) ar Teras Ffynnonbedr i'r dde o'r Stryd Fawr. Mae'r neuadd yn union ar y chwith i'r brif fynedfa.'

​Parcio yn yr ysgol neu feysydd parcio cyhoeddus cyfagos.

Neuadd Bentref Ffarmers [Neuadd Bro Fana] (SA19 8LQ) yng nghanol pentref Ffarmers, chwe milltir i'r de-ddwyrain o Lanbedr Pont Steffan. Mae yma ddigonedd o le barcio.

Cysylltwch ag ysgrifenyddes y clwb cerddoriaeth os ydych angen help gyda chludiant.

 

Hygyrchedd

 

Ceir mynediad i gadeiriau olwyn ym mhob lleoliad yn y coleg ac yn yr ysgol. Gweler staff yn y dderbynfa os oes angen defnyddio'r lifft cadair olwyn er mwyn cael mynediad i'r hen neuadd neu'r capel.

Mae gan yr eglwys fynediad mwy gwastad gyda man gollwng ar waelod Maes y Deri ym mhen gorllewinol yr adeilad, ond gyda phedwar gris i fyny o hyd. Mae rampiau pren y gellir eu gosod wrth ddrws yr eglwys.

Yn Neuadd Bro Fana mae 'na lifft o lefel y maes parcio i'r awditoriwm.

Mae dolenni clyw yn bresennol yn y lleoliadau ond nid ydynt yn debygol o fod o gymorth ar gyfer ein mathau o ddigwyddiad. Holwch os oes angen y gwasanaeth hwn arnoch.

Yn gyffredinol, gofynnwn i WiFi gael ei ddiffodd yn ein lleoliadau. Cysylltwch â ni os gallai hyn fod yn broblem i chi ar achlysur penodol.

 

This site shows best on PC, Laptop or tablet

Lampeter Music Club   

Registered Charity No: 1051509

Contact Ben Thwaite: pdnewton7@gmail.com

01570 421150

©2017-21 by Lampeter Music Club

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now